DB Schenker

Dbamy o bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Dążymy do tego by nasze procesy i usługi, zapewniały bezpieczeństwo pracownikom, kurierom, klientom, ich przesyłkom i powierzanym nam danym cyfrowym. Budujemy kulturę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Promujemy bezpieczne zachowania na drodze. Minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne.

Bezpieczeństwo jest podstawą naszej strategii:

Nasze cele to m.in.:

Bezpieczeństwo ludzi jest naszym priorytetem

Kładziemy nacisk na bezpieczne miejsce pracy

Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom, kurierom oraz innym osobom pracującym i przebywającym w naszych lokalizacjach.

Chcemy by każdy miał świadomość, że bezpieczeństwo zależy od każdego z nas.

Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne, naszych kolegów i koleżanek.

Każdy z nas ma prawo czuć się bezpiecznie w pracy, bezpiecznie wrócić do domu i cieszyć się życiem rodzinnym. Jednocześnie każdy z nas ma obowiązek Dbania o bezpieczeństwo swoje, współpracowników i realizowanych operacji.

Chcemy by każdy miał świadomość, że bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich

Wdrożyliśmy wiele lat temu Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Mamy certyfikat OHSAS 18001:2007, który potwierdza pełne dostosowanie tego obszaru w naszej firmie do krajowych i międzynarodowych norm zarządzania bezpieczeństwem pracy. Monitorujemy zdarzenia niebezpieczne. Analizujemy je i podejmujemy działania korygujące, aby zapobiegać im w przyszłości. Ciągle doskonalimy naszą organizację pracy. Działamy według systemu 5S, który pomaga w utrzymaniu ładu i porządku. Kładziemy nacisk na równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Co robimy, aby nieustannie podnosić poziom bezpieczeństwa:

 • wprowadziliśmy ”Tablice dotyczące wypadków przy pracy”, na których informujemy pracowników o każdym wypadku w naszych obiektach. Podajemy liczbę dni od poprzedniego zdarzenia, opis i miejsce ostatniego wypadku oraz podjęte działania zapobiegające
 • na terenie naszych oddziałów obowiązują przepisy ruchu drogowego, w związku z tym dostosowaliśmy nasze wózki widłowe do ich wymogów
 • zmniejszyliśmy dozwolona prędkość wózków widłowych w naszych obiektach do max. 7 km/h
 • wyposażyliśmy wózki widłowe w dodatkowe zabezpieczenia świetlne (red/blue spot) i dźwiękowe
 • wdrożyliśmy standard obuwia ochronnego używanego obowiązkowo przez wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach produkcyjnych (pracownicy, podwykonawcy, goście)
 • zmieniliśmy organizację transportu wewnętrznego i oznakowaliśmy wszystkie drogi transportowe i miejsca niebezpieczne
 • wprowadziliśmy jednolity wygląd (standard) znaków bezpieczeństwa
 • przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa
 • lokalnie wdrażane są projekty zwiększające bezpieczeństwo w miejscu pracy np. na terenie Oddziału Wrocław została zainstalowana sygnalizacja świetlna przy bramie wjazdowo-wyjazdowej
 • wprowadziliśmy wewnętrzne przepisy regulujące zakres szkoleń, egzaminów oraz wydawanych na ich podstawie zezwoleń uprawniających do kierowania wózkami silnikowymi w naszych oddziałach
 • opracowaliśmy filmy szkoleniowe dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszych lokalizacjach dla nowych pracowników, a także gości.
Wdrożyliśmy Zintegrowany System
Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństem Pracy

W roku 2016 wzmocniliśmy nasz program eKASK, polegający na weryfikacji stanu bezpieczeństwa na terminalu przez grupę kierowniczą danej jednostki w ramach codziennych audytów – minimum 1 raz na każdą zmianę (tzw. audyty eKASK). Określiliśmy cele ilościowe dla wszystkich jednostek, program jest stale rozwijany, jeżeli chodzi o cele i raportowanie. Zwiększyliśmy także liczbę osób zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy. Powołaliśmy w 2015 roku czterech Regionalnych Koordynatorów ds. Bezpieczeństwa.

0

wypadków przy pracy śmiertelnych, ciężkich czy zbiorowych w 2015 i 2016 roku!

Wykres 2.1 Wypadki i zdarzenia niebezpieczne w 2015 i 2016 roku
Tabela 2.1 Częstotliwość wypadków i liczba dni niezdolności do pracy
2015 2016
Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy (liczba wypadków na 1 000 zatrudnionych) 12,87 10,86
Liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy i w drodze 1 159 1 246
Wskaźnik absencji (czyli całkowita liczba dni nieobecności w pracy / liczba przepracowanych dni w roku × 200 000) 77 501,98 79 897,20

Nie prowadzimy statystyki wypadków w podziale na płeć. Nie zostały stwierdzone choroby zawodowe.

Widzimy i reagujemy

W 2015 roku rozpoczęliśmy wdrażanie Programu Widzę i Reagują opartego na kształtowaniu pożądanych postaw (z ang. BBS Behavior Based Safety). Program buduje wysoko rozwiniętą kulturę bezpieczeństwa pracy, na przykład poprzez obserwację zachowań pracowników, wzmacniając te pozytywne oraz eliminując zachowania ryzykowne.

Ma on uświadomić pracownikom niebezpieczne nawyki i dać odpowiedź na pytanie, dlaczego pracownicy postępują ryzykownie, w efekcie pomóc w wyeliminowaniu przyczyn takich zachowań.

Program Widzę i Reaguję buduje kulturę bezpieczeństwa pracy

Obserwacja odbywa się anonimowo w atmosferze zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Osobami obserwującymi są współpracownicy. Zapis z obserwacji zachowań nie obejmuje imion ani nazwisk konkretnych osób. Pracownicy oczywiście otrzymują bezpośrednio od obserwatorów informację zwrotną na temat swojego zachowania.

Omawiane są zarówno zachowania bezpieczne jak i potencjalnie ryzykowne. Jeśli względy bezpieczeństwa przemawiają za zmianą sposobu wykonywania pracy, to taka sytuacja jest omawiana i analizowana, tak by dotrzeć do przyczyn źródłowych i wspólnie określić, jak można tę pracę wykonywać bezpieczniej.

Czujemy chemię do bezpieczeństwa

W 2015 roku przeszliśmy pozytywnie pierwszy, a w 2016 drugi audyt SQAS (Safety & Quality Assessment System).

95%

wynik w 2016 r. – jest znacznie wyższy niż średnia dla branży (logistyka i dystrybucja towarów chemicznych), zbliżona do 80%.

Jest to badanie poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi – wg odpowiednich przepisów, a także materiałami szczególnego ryzyka (HCDG). Po wielomiesięcznych przygotowaniach rewelacyjne wyniki badań SQAS przeprowadzonych według międzynarodowych standardów Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC) udowodniły, że jesteśmy firmą, w której stosowane procedury obrotu towarami chemicznymi są zgodne ze standardami europejskimi. Analizie poddano wszystkie centralnie wdrożone procedury i instrukcje dotyczące obrotu towarami chemicznymi.

Uzyskując ponadprzeciętny wynik, weszliśmy do grona europejskich firm profesjonalnie zajmujących się obrotem towarami chemicznymi. Warto wiedzieć, że system bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych wdrażamy w firmie od 1999 r., kiedy po raz pierwszy pojawiła się instrukcja ISO ”Transport towarów niebezpiecznych (ADR)”.

Chcemy być bezpieczni na drodze

Kwestie bezpieczeństwa są dla nas priorytetem. Temat ten dotyczy naszych pracowników, kurierów, jak również społeczeństwa. Wszyscy nasi strategiczni dostawcy - firmy przewozowe - wywierają skutki społeczne związane z bezpieczeństwem na drodze. Ponad 3 000 samochodów ciężarowych codziennie uczestniczy w ruchu drogowym. Dlatego ciągle doskonalimy ten aspekt.

Uczestniczymy w programie ”Bezpieczny Transport 2014-2020” Global Compact w Polsce. Program realizowany jest w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 we współpracy z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego. Jest to polska odpowiedź na globalną inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ – Dekadę na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 (United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020).

Od 2008 roku prowadzimy cykliczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa logistycznego i ekonomicznej jazdy dedykowane przewoźnikom (właścicielom firm transportowych współpracującym w ramach długoterminowych umów z DB Schenker) oraz naszym kurierom (zatrudnianym przez przewoźników). Naszym celem jest budowanie wśród przewoźników i kurierów świadomości dotyczącej zagrożeń, które mogą wystąpić podczas wykonywania usługi transportu i wiedzy, co należy zrobić, aby im zapobiec.

Już prawie 4 700 kurierów przeszkoliliśmy z bezpieczeństwa w ruchu krajowym i międzynarodowym (status szkoleń od rozpoczęcia programu w 2008 roku do końca 2016). W latach objętych raportem szkolenie ukończyło 700 kurierów.

 • 3 000

  samochodów ciężarowych codziennie uczestniczy w ruchu drogowym

 • 4 700

  kurierów przeszkolonych z bezpieczeństwa w ruchu krajowym i międzynarodowym

Od 2013 roku wdrażamy Plan Bezpiecznej Jazdy Formułuje on działania związane z odpowiednim sposobem rekrutacji i edukacji kurierów zatrudnianych przez współpracujące z nami firmy przewozowe.

Organizujemy szkolenia prowadzone przez policję, ratowników medycznych i specjalistów w zakresie zabezpieczeń ładunków. Plan obejmuje również działania związane z weryfikacją i monitoringiem zachowań w pracy terminalowej (np. przy załadunku i rozładunku towarów) i na drogach. Określa też postępowanie w razie wypadku, działania powypadkowe i pomoc dla poszkodowanych kurierów.

Organizujemy szkolenia porowadzone przez policję, ratowników medycznych i specjalistów

Wobec wysokich wymagań jakościowych, które koncentrują uwagę kurierów na terminowości i bezbłędnej usłudze, nie można w żaden sposób pominąć dbałości o bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Dzięki odpowiedniej rekrutacji, wdrożeniu i szkoleniom, kierowcy i pracownicy firmy poszerzają swoją wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w pracy w terminalu, na drodze czy w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W latach 2015 – 2016 r. 276 pracowników, przewoźników i kierowców uczestniczyło w szkoleniach ”Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” prowadzonych przez przedstawiciela Głównej Komendy Policji, 601 kierowców zostało przeszkolonych przez Trenerów wewnętrznych z bezpieczeństwa w transporcie.

Efekty Planu Bezpiecznej Jazdy to malejąca liczba wypadków drogowych z udziałem kierowców DB Schenker. W 2016 roku było o 38% mniej zdarzeń niż w 2014 r.

 • 276

  pracowników, przewoźników i kierowców uczestniczyło w szkoleniach ”Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

 • 601

  kurierów przeszkolonych z bezpieczeństwa w ruchu krajowym i międzynarodowym

Analizując przyczyny wypadków dzielimy się wnioskami. Każdy wypadek lub zdarzenie drogowe jest zgłaszane do Grupy Kierowniczej Spółki. W przypadku, gdy wina leży po stronie naszego kuriera lub są poszkodowani uruchamiamy Działania Powypadkowe. Prosimy o analizę przyczyn wypadku oraz zebranie i przesłanie materiałów:

 • oświadczenie Przewoźnika
 • wynik testu jazdy, w tym z modułu ”Bezpieczna Jazda”
 • informację nt. omówienia zaistniałych przyczyn i okoliczności zdarzenia na spotkaniu z Przewoźnikami/kurierami oraz o podjętych działaniach prewencyjnych
 • ocenę możliwości dalszej współpracy z Przewoźnikiem z uwzględnieniem jego podejścia do realizacji założeń z Planu Bezpiecznej Jazdy
Wykres 2.2 Liczba wypadków drogowych i kolizji w 2015 i 2016 roku
Wykres 2.3 Liczba poszkodowanych w wypadkach drogowych i kolizjach w 2015 i 2016 roku

Czy jeździmy bezpiecznie?

Bezpieczna jazda naszych kurierów, to większe bezpieczeństwo dla użytkowników dróg i mniej wypadków w Polsce. Wyniki przeprowadzonych przez naszą firmę badań ”DB Schenker jako Preferowany Sąsiad”, pokazały, że to właśnie kwestia bezpieczeństwa na drogach jest kluczowa dla mieszkańców społeczności lokalnych w pobliżu naszych terminali logistycznych.

Od 2013 roku prowadzimy program ”Czy jadę bezpiecznie?”

Informacja na samochodach zachęca użytkowników dróg do podzielenia się opinią na temat stylu jazdy naszego kuriera pod numerem telefonu 500 707 000. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8:00 do 21:00. W pozostałych dniach i godzinach zgłoszenia są przyjmowane automatycznie.

Średnio w miesiącu otrzymujemy ok. 150 zgłoszeń. Ponad 30% z nich to pochwały, większość to uwagi krytyczne. Następnego dnia od daty zgłoszenia przeprowadzana jest rozmowa z kurierem i jego Szefem – Przewoźnikiem. Dzięki infolinii na bieżąco analizujemy problemy i promujemy bezpieczny styl jazdy.

Piłeś? Nie pojedziesz!

Zależy nam na bezpieczeństwie na drodze

Zależy nam na bezpieczeństwie na drodze. Od 2014 r. podpisujemy trójstronne umowy, w których przewoźnik, firma ochroniarska oraz DB Schenker zobowiązują się do przeprowadzania badań trzeźwości kurierów wyjeżdżających i wjeżdżających do naszych obiektów. Temat ten wsparła akcja plakatowa odnosząca się do Polityki Trzeźwości, która obowiązuje w naszej firmie.

Podczas codziennych badań niezwykle rzadko, ale jednak zdarzają się dodatnie wyniki. Takie osoby nie są dopuszczane do pracy.To pokazuje sens i potrzebę naszej akcji. Wszyscy chcemy być bezpieczni na drodze.

Bezpieczny świat

Jesteśmy świadomi współczesnych zagrożeń, w tym terrorystycznych.

Bezpiecznie i skutecznie w trakcie Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie

Wydarzenia masowe są wyzwaniem także dla operatora logistycznego. Oprócz utrzymania ciągłości funkcjonowania sieci logistycznej ważne dla nas było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, współpracującym kurierom oraz przede wszystkim 2 mln uczestników Światowych Dni Młodzieży. Kilka miesięcy przed Światowymi Dniami Młodzieży, powołaliśmy interdyscyplinarny zespół, którego zadaniem była analiza ryzyk logistycznych i wypracowanie scenariuszy działań. Zespół skutecznie reagował na pojawiające się nagłe zmiany, np. wynikające z reorganizacji ruchu.

Jako zaufany doradca logistyczny uświadamialiśmy klientom ryzyka także dla ich biznesu wynikające z tak dużego wydarzenia. Zachęcaliśmy klientów do realizacji dostaw do i z Krakowa przed rozpoczęciem lub po zakończeniu uroczystości. Regularne połączenia międzynarodowe zostały na ten czas przeniesione z Krakowa do innych oddziałów firmy. Priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi, dlatego zdecydowaliśmy się na czasowe zamknięcie terminalu w Krakowie, mimo związanych z tym strat finansowych. Praktycznie cały serwis strefy krakowskiej przeniesiony został do sąsiadujących oddziałów.

Dobre planowanie, zwinne procesy oparte o kulturę ciągłego doskonalenia - Lean oraz zaangażowanie pracowników sprawiły, że kilkukrotnie zwiększona liczba operacji w tych oddziałach, pozostała bez znaczącego wpływu na jakość obsługi klientów w całej Polsce. Po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży sieć logistyczna firmy płynnie powróciła do standardowego funkcjonowania.

Prowadzimy bezpieczny biznes

145 lat tworzymy globalną logistykę. Pomagamy stawiać czoła dzisiejszym wyzwaniom, ale też tworzymy nowe rozwiązania z myślą o jutrze. Jesteśmy stabilnym parterem w biznesie. Nasi klienci mogą liczyć na niezakłócony serwis, a dostawcy na stałą współpracę. Mamy też świadomość współczesnych wyzwań – bezpieczeństwa ludzi i informacji, digitalizacji świata, gwałtownego rozwoju e-commerce, problemów ekologicznych. Staramy się odpowiadać na oczekiwania rynku, dostarczając nowe rozwiązania. Budujemy odpowiedzialne łańcuchy dostaw – w oparciu o ciągłe doskonalenie, szacunek i wypełnianie zobowiązań wobec różnych grup interesariuszy.

Dotrzymujemy słowa

Klienci są w centrum naszej działalności. Wspieramy ich przewagę konkurencyjną oraz realizację ich ekonomicznych i ekologicznych celów. Badamy rynek, aby udoskonalać i wzbogacać nasze usługi. Kładziemy nacisk na innowacyjność. Budujemy kulturę Lean, mając na celu osiąganie wysokiej jakości, niskich kosztów i krótkich terminów realizacji.

Nasze priorytety to:

 • wypełnianie zobowiązań
  • skuteczna obsługa przesyłek naszych klientów. Sumienne wywiązywanie się z obietnic, budowanie długofalowych relacji z klientami opartych na uczciwości, szacunku i wzajemnym zaufaniu
  • systematyczne badanie i doskonalenie procesów produkcyjnych pod kątem terminowości dostaw, wiarygodności danych i eliminowania potencjalnych marnotrawstw
 • bezpieczeństwo
  • bezpieczne i stabilne warunki pracy i rozwoju. Naszym celem jest ”zero wypadków przy pracy”. Podejmujemy w tym kierunku wiele działań, takich jak szkolenia, lekcje jednotematyczne czy odprawy przy tablicach
  • bezpieczeństwo drogowe - systematyczne szkolenia i zwiększanie świadomości w tym zakresie
  • ciągłe doskonalenie systemu bezpieczeństwa firmy: ochrona fizyczna obiektów, nadzór nad transportem przesyłek, szkolenia pracowników i kurierów, cykliczne audyty bezpieczeństwa
  • bezpieczeństwo informacji, szczególnie nt. potoków towarów klientów, danych finalnych odbiorców – niejednokrotnie są to dane osobowe
  • zagrożenia współczesnego świata, w tym terrorystyczne, porwań ciężarówek i niebezpiecznych przesyłek
 • dbałość o środowisko i relacje z interesariuszami
  • przenoszenie terminali poza granice miast
  • inwestycje w „zielone” technologie tworząc najbardziej ekologiczną sieć terminali przeładunkowych w Polsce
  • nacisk na redukcję emisji CO2 oraz oszczędne zużycie wody, prądu, folii i papieru
  • współodpowiedzialność za dostawców usług oraz dialog z interesariuszami
 • uczciwość i etyka
  • budowanie świadomości w zakresie etyki i zgodności z prawem - wśród pracowników i dostawców.

Dbamy o przesyłki jak o swoją własność

Towar przekazany nam do transportu traktujemy jak własny i dbamy o jego bezpieczeństwo.

Na bieżąco weryfikujemy cały proces obsługi przesyłek w naszych terminalach, a poprzez monitoring nieprawidłowości podejmujemy działania korygujące.

Ważną rolę w naszej firmie pełnią Menedżerowie Bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest diagnoza przyczyn uszkodzeń i zaginięć przesyłek w procesie transportu. Pomocna w tym zakresie jest współpraca z klientami, wymiana dobrych praktyk i wiedzy o odpowiednim zabezpieczeniu towaru.

Podczas odpraw tablicowych na bieżąco analizujemy wypadki i uszkodzenia. Prowadzimy szkolenia dla pracowników i kurierów nt. bezpiecznych zachowań. Wdrożyliśmy program Widzę i reaguję.

do 7km/h

ograniczyliśmy dozwoloną prędkość wózków widłowych w celu poprawy bezpieczeństwa i redukcji uszkodzeń na terminalach

Monitorujemy przewozy za pomocą nowoczesnych technologii IT

Dbamy o to, by auta były wyposażone w nowoczesne systemy telematyczne

Dbamy o to, by auta były wyposażone w nowoczesne systemy telematyczne, monitorujemy kluczowe przewozy w ruchu krajowym i międzynarodowym. Umożliwia nam to szybką reakcję w przypadku zagrożenia.

Systematycznie wykonujemy audyty bezpieczeństwa, których celem jest wskazanie tras i parkingów, które rekomendujemy naszym kurierom, jako miejsca sprawdzone i bezpieczne.

Zabezpieczamy transport towarów niebezpiecznych (ADR)

Celem naszej działalności jest dostarczanie usług wysokiej jakości, zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, kurierom i wszystkim interesariuszom. Szczególną uwagę zwracamy na transport towarów niebezpiecznych (ADR – z fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych). Oprócz wymaganego przepisami Doradcy ds. ADR (Doradca DGSA) zatrudniamy również grupę kilkudziesięciu Specjalistów ds. ADR czuwających nad bezproblemowym transportem towarów niebezpiecznych. Nasi kurierzy przechodzą systematyczne szkolenia w tym obszarze.

Audyt SQAS

w 2015 i 2016 pozytywnie przeszliśmy audyty SQAS dotyczące obrotu towarami chemicznymi.

Dbamy o bezpieczeństwo informacji

Codziennie wymieniamy się strumieniami danych z naszymi klientami i podwykonawcami

Mając na uwadze dobro kontrahentów, Dbamy o jakość i integralność informacji, ich właściwy przepływ - aby były one sprawdzone, wiarygodne oraz dostępne dla upoważnionych osób.

Zachowujemy poufność powierzonych nam informacji. Dbamy o właściwy sposób przesyłania danych, zapewniając ich pełne zabezpieczenie przed działaniami nieupoważnionych osób czy systemów.

Mamy odpowiednie zabezpieczenia systemów informacyjnych na wypadek próby kradzieży danych. W dobie globalizacji i licznych cyber-przestępstw, zapobieganie naruszenia poufności informacji, stanowi podstawę bezpieczeństwa procesów logistycznych.

Jako pierwsza firma w branży, uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 już w 2002 roku. Certyfikat potwierdza naszą dbałość o dostępność informacji na założonym poziomie, o integralność – rozumianą jako spójność informacji i systemów, które je przetwarzają oraz o ochronę poufności danych, czyli dostęp do nich jedynie dla osób uprawnionych.

Szkolenia z bezpieczeństwa informacji są obowiązkowe dla każdego nowego pracownika. Wykorzystujemy do ich przeprowadzania zarówno system e-learningów, jak i bardziej tradycyjne metody w formie szkoleń stacjonarnych. Wszyscy pracownicy są objęci cyklicznymi szkoleniami przypominającymi. Zazwyczaj mają one formę seminariów i odbywają się raz do roku.

od 15 lat

mamy certyfikat ISO 27001

Cyklicznie poddawani jesteśmy audytowi i na bieżąco wdrażamy najnowsze rozwiązania z zakresu IT i bezpieczeństwa danych. Przykładem może być wdrożenie nowoczesnej aplikacji do komunikacji z klientami eSchenker, czy platformy dla Przewoźników Drive4Schenker.

Budujemy bezpieczne partnerstwa

Wymagamy od dostawców poszanowania naszych wartości i przestrzegania Kodeksu Postepowania dla Partnerów Biznesowych. Kodeks powinien być zaakceptowany przez dostawcę na etapie składania oferty. Akceptacja Kodeksu jest koniecznym elementem oceny potencjału dostawcy.

Od naszych partnerów w biznesie oczekujemy:

 • respektowania obowiązującego prawa pracy, w tym szczególnie BHP, czasu pracy i przepisów dotyczących wynagrodzeń
 • poszanowania norm etycznych
 • przestrzegania powszechnie przyjętych praw człowieka, w tym przeciwdziałaniu dyskryminacji
 • spełnienia prawnie wiążących oraz dobrowolnych norm środowiskowych w procesie produkcyjnym, magazynowaniu, transporcie oraz w samym produkcie lub usłudze
 • stosowania innowacyjnych, energooszczędnych i ekologicznych technologii

Współpraca z dostawcami jest procesem centralnym. Wyznaczony jest zespół osób odpowiedzialnych na ten obszar, cele, wdrożone procesy i polityki. Działania te poddawane są bieżącej ewaluacji.

Usprawniając procesy dążymy do elektronicznej wymiany danych. Mamy dedykowane aplikacje i platformy IT do komunikacji z dostawcami. To oszczędność czasu i korzyści dla środowiska – zmniejszenie obiegu papierowych dokumentów.

Centralizacja zakupów to spadek kosztów i administracji, partnerstwo i lepsze relacje.

Celem naszej Polityki Zakupowej jest:

 • zapewnienie wydajnego i skutecznego procesu pozyskiwania produktów i usług dostępnych na rynku
 • zapewnienie transparentnego i etycznego postępowania przy wyborze ofert
 • skuteczne zarządzanie dostawcami - zewnętrznymi zasobami firmy
 • utrzymywanie i rozwijanie dobrych relacji z dostawcami
 • wsparcie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu

Prowadzimy regularny przegląd (tzw. ”screening”) podmiotów gospodarczych. Weryfikujemy dane wszystkich dostawców i klientów z centralnym serwerem list odmów. Obecnie weryfikacja oparta jest o dane z 5 list odmów (EU lists, US-SDN, US-DPL, US entity list, US-unverified list). Działanie to wynika z Rezolucji Rady Bezpieczeństwa OZN nr 1373, zobowiązującej państwa członkowskie m.in. do powstrzymania się od udzielenia pomocy podmiotom lub osobom zaangażowanym w działalność terrorystyczną. Rezolucja zyskała szeroki zasięg obejmując 191 państw członkowskich.

 • z 5

  list odmów weryfikujemy dane wszystkich dostawców i klientów

 • 191

  państw członkowskich obejmuje
  Rezolucja nr 1373

Chcemy pracować z najlepszymi

Dodatkowe zasady i wytyczne odnoszą się do współpracy z przewoźnikami. Od tej grupy dostawców wymagamy:

 • aktualnych i wiarygodnych dokumentów firmowych i przewozowych
 • możliwości dostarczania usług zgodnych ze standardami obowiązującymi w DB Schenker oraz ustalonymi z klientami wymaganiami
 • preferowanego taboru: normy środowiskowe Euro 5 i 6, pojazdy koloru białego, wyposażone w GPS (do realizacji zleceń o podwyższonym ryzyku)

Preferowany tabor:

 • normy środowiskowe

  Euro 5 i 6
 • pojazdy

  koloru białego
 • pojazdy

  wyposażone w GPS

Jeśli jakość świadczonych przez dostawcę usług znacznie się obniża lub mamy sprawdzone informacje, że partner narusza zasady określone przez nas w Kodeksie Etycznym, w pierwszej kolejności upominamy go i dajemy szanse na wprowadzenie działań naprawczych.

Jeśli działania te nie zostaną podjęte lub nie przynoszą oczekiwanych skutków współpraca jest rozwiązywana.

Pytamy przewoźników i kurierów o jakość naszych relacji i na bieżąco wspólnie wdrażamy działania doskonalące.

Gramy fair

Jesteśmy odpowiedzialnym i wiarygodnym partnerem w biznesie. Wdrożyliśmy System Zarządzania Etyką i Zgodnością w celu zapewnienia zachowań etycznych i zgodnych z prawem przez naszych pracowników i dostawców. Nad jego prawidłowością czuwają:

 • Krajowy Specjalista ds. Zgodności z Prawem i Etyką (Compliance Officer)
 • Komitet ds. Zgodności z Przewodniczącym Prezesem Schenker sp. z o.o.

Nasze podstawowe zasady spisane są w materiale Etyka – Kodeks Postępowania oraz w Kodeksie Etycznym Schenker Sp. z o.o. - stworzonym wiele lat temu przez pracowników, przewoźników i kurierów.

Mamy także wypracowaną Politykę Poszanowania godności w miejscu pracy oraz Politykę Postępowania w przypadku naruszeń norm wynikających z zasad obowiązujących w koncernie.

W 2017 roku podpisaliśmy Deklarację Przyjęcia Standardu Minimum Programu Etycznego Global Compact w Polsce.

Filary zarządzania etyką i zgodnością

System Zarządzania Etyką i Zgodnością jest oparty na trzech kluczowych elementach:

 • zapobieganie

  projektowanie lub zmiana procesów biznesowych w celu zapobiegania zachowaniom niezgodnym z przepisami lub nieetycznymi
 • wykrywanie

  rozpoznawanie i ocena ryzyk oraz słabych punktów
 • reagowanie

  ciągłe ulepszanie i naprawianie w celu ograniczenia rozpoznanych ryzyk

Kodeks Postepowania dla Partnerów Biznesowych

Dbamy o etykę i zgodność z prawem w łańcuchach dostaw. Opracowaliśmy i wydaliśmy w 2015 roku ”Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych” dostępny na naszej stronie internetowej.

 • Podstawowe akta prawne
  • Polski Kodeks karny
  • Polskie ustawy dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów:
   • ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
   • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
   • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act)
  • Ustawa o przeciwdziałaniu korupcji w Wielkiej Brytanii (UK Bribery Act)
 • Podstawowe regulacje wewnętrzne
  • Etyka – Kodeks postępowania
  • Kodeks etyczny Schenker Sp. z o.o.
  • Polityka w sprawie zgodności z ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych
  • Polityka poszanowania godności w miejscu pracy
  • SOP RM08 Compliance&Compliance Guidelines
  • SOP RM09 Sanction List Screening
  • 101.02 10 Corporate Guideline Risk Minimization
  • SOP RM05 Corporate Crisis Management Plan
  • Wytyczne dotyczące:
   • upominków i korzyści
   • walki z korupcją
   • kontaktów z konkurencją
   • konfliktu interesów
   • ochrony aktywów
   • zgodności z przepisami po stronie klienta
   • przestrzegania prawa przez partnerów biznesowych

Szkolenia z etyki

Wszyscy pracownicy uczestniczą w szkoleniach w zakresie etyki. Podnoszą one świadomość ryzyk i pomagają radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Szkolenia odbywają się:

 • kaskadowo, począwszy od kierownictwa wysokiego szczebla, poprzez szefów liniowych do pracowników operacyjnych
 • poprzez grę warsztatową: 2 007 pracowników zostało przeszkolonych w 2016 roku i 563 w 2015 r.
 • w systemie e-learningowym: w 2015 roku wzięło w nich udział 1 229 osób i 499 w 2016r.

Każdego roku odbywają się także dyskusje w zespołach na temat zagadnień etycznych.

Nowi pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia e-learningowe dotyczące compliance, czyli zgodności z prawem i etyką.

W raportowanym okresie przeszkoliliśmy 100% pracowników z Etyki – Kodeksu Postępowania, a także wszystkich szefów z zagadnień mobbingu.

Ponadto przeprowadziliśmy warsztaty z etyki i zgodności w łańcuchach dostaw dla wszystkich Przewoźników.

Przeszkoliliśmy 100% pracowników z Etyki – Kodeksu Postępowania, Szefów z zagadnień mobbingu

Gra Fair Play

Gra jest bardzo skuteczną formą szkolenia. W łatwy i atrakcyjny sposób angażuje uczestników, którzy lepiej rozumieją poszczególne zagadnienia i lepiej je zapamiętują.

100%

pracowników przeszkolono w pierwszym kwartale 2015. Wszyscy nowi pracownicy mają obowiązek przejść to szkolenie – grę.

Graliśmy również z różnymi grupami naszych interesariuszy, np. na uczelniach, konferencjach zewnętrznych (np. Forum Kobiet w Logistyce).

Alert Line - Infolinia Compliance

Wszyscy pracownicy, partnerzy biznesowi oraz klienci mają możliwość zgłoszenia zachowań niezgodnych z prawem lub zasadami etyki. W tym celu udostępniamy Infolinię DB Schenker Alert Line.

Dostępne są kanały informacyjne:

 • infolinia

  00800-151-0057
 • strona internetowa

  www.dbschenker.alertline.com
 • kontakt tel./mail

  z Krajowym Specjalistą ds. Zgodności z Prawem i Etyką (Compiliance Officer)

W raportowanym okresie nie odnotowaliśmy zgłoszeń niezgodności od pracowników, klientów czy partnerów. Nie odnotowaliśmy również żadnych potwierdzonych przypadków korupcji.

Na bieżąco prowadzony jest tzw. „screening” podmiotów gospodarczych oraz kandydatów do pracy w DB Schenker. Raz w roku przeprowadzany jest screening aktualnie zatrudnionych osób. Działanie to wynika z Rezolucji Rady Bezpieczeństwa OZN nr 1373, zobowiązującej państwa członkowskie m.in. do powstrzymania się od udzielenia pomocy podmiotom lub osobom zaangażowanym w działalność terrorystyczną. W raportowanym okresie, czyli 2015-16 rok nie odnotowaliśmy wyników pozytywnych, czyli ani nasz klient, dostawca, pracownik ani żaden kandydat nie znajduje się na ww. listach.

Ethics survey 2015

Przeprowadziliśmy wśród naszych pracowników korporacyjne badanie dotyczące etyki. Frekwencja w Polsce wyniosła 92,3% i była znacząco wyższa niż średnia globalna. To pokazuje jak ważny jest w naszej kulturze i organizacji ten temat.

Badanie potwierdziło, że jest wysoki stopień świadomości nt. zagadnień etycznych i procedur. 12 % pracowników ma poczucie, że są narażeni na ich stanowisku pracy, na sytuacje, które mogą prowadzić do uchybień etycznych. Ale aż 92 % badanych twierdzi, że są przygotowani i wiedzą jak zareagować na takie sytuacje.

95% badanych czuje, że szefowie podkreślają i mówią jak ważna jest etyka w miejscu pracy.

Około 90% respondentów ma zaufanie do koleżanek i kolegów z pracy oraz ufa, że inni pracownicy dotrzymają zobowiązań, oraz ma poczucie, że może liczyć na wsparcie współpracowników.

Taki wynik wskazuje, że jesteśmy zgranym zespołem o silnym przywództwie opartym na wartościach etycznych.

 • 92,3%

  frekwencja w Polsce na korporacyjnym badaniu dotyczącym etyki
 • 92%

  badanych wie jak zareagować na sytuacje, które mogą prowadzić do uchybień etycznych
 • 90%

  respondentów ma zaufanie do koleżanek i kolegów z pracy

Pracujemy w Koalicji Rzeczników Etyki utworzonej w 2015 r. w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact.

Koalicja jest otwarta dla firm i organizacji, które respektują zasady odpowiedzialnego biznesu i etyki. Decyzja o jej powołaniu zapadła podczas inauguracji Programu Global Compact ”Biznes a Prawa Człowieka", w rocznicę ustanowienia przez ONZ Dnia Praw Człowieka, 10 grudnia 2014 roku. Jednym z głównych celów powołania w Polsce Koalicji jest promowanie i wdrażanie kodeksów oraz zasad etyki biznesu w polskich firmach i instytucjach. Spotkania Koalicji mają służyć wypracowaniu standardów dla firm, które dopiero wchodzą na ścieżkę zarządzania etyką w biznesie oraz zbudowaniu platformy wymiany doświadczeń na temat zarządzania etyką w oparciu o rozwiązania polskie i międzynarodowe.

Zarządzamy ryzykiem

Już od 15 lat mamy wdrożony system zarządzania ryzykiem obejmujący ciągły proces identyfikacji, analizy, raportowania i kontroli ryzyka.

Głównymi celami realizowanych procesów zarządzania i raportowania ryzyk są: wczesna identyfikacja ryzyka oraz minimalizacja jego skutków, kompletna i wiarygodna wycena zagrożenia, zapewnienie odpowiedniej komunikacji wewnątrz organizacji oraz w stosunku do właścicieli.

Obecnie identyfikujemy około 100 ryzyk z różnych obszarów, które są cyklicznie weryfikowane i oceniane ze względu na możliwą wartość zagrożenia dla spółki oraz prawdopodobieństwo wystąpienia.

Zidentyfikowane ryzyka obejmują następujące obszary:

  • ryzyka zewnętrzne

   (np. ryzyka związane z fluktuacją cen paliwa, ze zmianami w prawie czy działaniami konkurencji)

  • ryzyka operacyjne

   (np. ryzyka związane z odpowiedzialnością za uszkodzenia lub zaginięcie przesyłek, czy z możliwym zanieczyszczeniem środowiska)

  • ryzyka finansowe

   (np. ryzyka związane z płatnościami od naszych Klientów, ryzyko kursowe)

  • ryzyka z obszaru IT

   (np. ryzyka związane z kontrolą dostępu do kluczowych systemów informatycznych, awariami systemów)

  • ryzyka z obszaru HR

   (np. ryzyka związane z transferem wiedzy know-how, dopasowaniem kwalifikacji pracowników do potrzeb spółki)

  • ryzyka z obszaru etyki i Compliance

   (np. ryzyka związane z naruszeniem różnych regulacji np. prawa antymonopolowego)

Dbamy o bezpieczeństwo środowiska naturalnego

Mamy świadomość oddziaływania na środowisko naturalne. Dbamy o jego bezpieczeństwo. Jako globalny operator wyznaczamy kierunki rozwoju proekologicznych usług logistycznych. Postawiliśmy sobie jasny cel, który jest wpisany w naszą strategię – minimalizacja negatywnego wpływu poprzez redukcję emisji CO2. Podejmujemy konkretne inicjatywy, w różnych obszarach by zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. Właściwe wykorzystanie zasobów, w tym floty samochodów naszych podwykonawców, rozwój logistyki kolejowej i intermodalnej, efektywność energetyczna terminali oraz nowoczesne narzędzia IT to przykłady naszych działań. Nasze wyniki monitorujemy na bieżąco i ewaluujemy podejmowane działania.

Ekologia w transporcie

Przemieszczamy towary naszych klientów. To nasza praca. Dokładamy starań by emitować przy tym jak najmniej zanieczyszczeń powietrza. Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem.

Zwiększamy efektywność przewozów i lepiej planujemy trasy. Zmniejszamy ilość pustych przebiegów. Wdrażamy zaawansowane rozwiązania IT w logistyce (np. Drive4Schenker)

Do floty naszych przewoźników wprowadzane są pojazdy, które coraz bardziej odpowiadają wygórowanym normom ekologicznym (Euro5, Euro6).

88% ciągników w transporcie międzynarodowym to standard silników Euro 5 i 6

Aktualnie (stan na grudzień 2016) już 88% ciągników w przewozach międzynarodowych to standard silników Euro 5 i 6. W dystrybucji krajowej takie ciągniki stanowią tylko 48%. Naszym celem jest wzrost liczby ekologicznych pojazdów w przewozach krajowych.

Zmniejszamy liczbę aut na drogach

Ochronę środowiska wspieramy poprzez łączenie przesyłek od różnych producentów w jednym środku transportu.

Dbamy o maksymalne wypełnienie pojazdów.

Mierzymy stopień wykorzystania powierzchni ładunkowej i emisji CO2. To jeden z naszych celów strategicznych.

Dzięki temu dostarczamy towary np. na sklepowe półki czy linie produkcyjne, ograniczając liczbę wyjeżdżających samochodów. Pozwala to na zmniejszenie zużycia paliwa i redukcję emisji spalin, a także przekłada się na stan bezpieczeństwa na naszych drogach.

Dzięki Raportom Emisji dajmy naszym klientom dostęp do informacji o wpływie ich przesyłek na środowisko.

Nasi kurierzy jeżdżą bardziej eko

Mierzymy emisję CO2 i innych szkodliwych substancji emitowanych przez flotę transportową naszych przewoźników.

o 30%

zgodnie z koncernową strategią, do 2020 roku postawiliśmy sobie za cel redukcję CO2 porównując poziom z 2006r.

Tabela 2.2 Transport w 2015 i 2016 roku realizowany przez przewoźników DB Schenker
2015 2016
Liczba przesyłek 10 793 404 10 742 282
Waga brutto (tony) 4 737 789 5 325 115
Zużycie energii (kWh) 1 062 339 254 1 122 986 079
Zużycie paliwa (litry) 103 150 670 112 358 770
CO2 (tony) 313 070 343 685
Węglowodory (kg) 1 402 660 1 426 607
Tlenek azotu (kg) 1 453 700 1 240 450
Pyły (kg) 56 409 48 478

Emitowaliśmy średnio 66 kg CO2 na tonę przewiezionego towaru w 2015. W 2016 emisja spadła do 64,5 kg CO2 na tonę przewiezionego towaru.

Średnio o 1,54 kg na tonę przewiezionego towaru mniej emisji CO2!

Podane wyniki pochodzą z korporacyjnego systemu Emission Raport, do którego dane pobierane są z europejskiej sieci transportu lądowego DB Schenker.

Obliczenia oparte są na metodologii Network for Transport and Environment.

Emisja kalkulowana jest przy użyciu uśrednionych danych dotyczących wykorzystywanych przez DB Schenker środków transportu (zużycia i rodzaju paliwa, wielkości pojazdu, klasy EURO, stopnia załadowania). Obliczenia obejmują następujące etapy transportu: odbiór od klientów, przewozy między terminalami oraz dystrybucję do finalnych odbiorców. Pokonywane trasy są obliczane przez Route LogiX Professional na podstawie odległości pomiędzy lokalizacjami oznaczonymi kodami pocztowymi.

Aplikacja jest spójna z unijnym standardem opisanym w normie EN16258. Prezentuje wyniki emisji w powiązaniu z jednostką paliwa. To oznacza wykazanie bezpośredniej emisji przez pojazd oraz emisji związanej z produkcją paliwa (wydobycie, rafinowanie i transport). Ten rodzaj wskaźników nazywany jest Well to Wheel. Wartości kalkulowane w ten sposób są o około 25% wyższe od wskaźników Tank to Wheel (wartości emitowane tylko przez pojazdy).

Wiemy ile zużywamy paliwa

Wszyscy nasi strategiczny dostawcy - firmy przewozowe - transportując przesyłki, wywierają istotny negatywny wpływ na środowisko. Przewoźnicy raportują do nas ten wpływ poprzez kwartalne dostarczanie informacji na temat zużytego paliwa.

Monitorujemy zużycie paliwa w cyklach kwartalnych na każdy, aktywny pojazd w trzech kategoriach tonażowych: do 3,5 t ładowności, od 3,5 do 18 t, powyżej 18 ton.

do 33,6l / 100km

w 2016 r. spadło z 36,5 l/100 km w 2009 średnie zużycie paliwa floty DB Schenker pokajazdów powyżej 18 ton ładowności!

Analiza zużycia paliwa w sieci DB Schenker (średnia ilość litrów / 100 km) w układzie kwartalnym:

Wykres 2.4 Średnie zużycie paliwa na 1 pojazd do 3,5 t
Wykres 2.5 Średnie zużycie paliwa na 1 pojazd 3,5 - 18 t
Wykres 2.6 Średnie zużycie paliwa na 1 pojazd pow. 18 t

Uczymy ekonomicznej i bezpiecznej jazdy

Od 2009 roku organizujemy dla współpracujących z nami kurierów szkolenia z bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. W latach 2015-2016 przeszkoliliśmy 700 kurierów, a od startu programu szkoleń do końca 2016 roku – prawie 4 700. Największa grupa kurierów, którzy brali udział w szkoleniach z ekonomicznej i bezpiecznej jazdy to kierowcy ciągników z naczepami, czyli pojazdów powyżej 18t ładowności. W tej kategorii średnie zużycie paliwa spadło z 36,5 l/100 km w 2009 roku do 33,6 l/100 km w 2016 r. Szczegóły w sekcji Zużycie paliwa.

Oprócz regularnych szkoleń dla kurierów co roku organizujemy również Mistrzostwa z Bezpiecznej i Ekonomicznej Jazdy. Współorganizatorem Mistrzostw i głównymi sędziami są przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. W 2016 r. wśród honorowych gości znaleźli się: ZMPD, Główna Komenda Policji i CircleK. Na spotkaniu obecni byli także producenci pojazdów ciężarowych: Mercedes, Scania, MAN oraz dostawczych Opel, Peugeot, Citroen. Patronat medialny nad naszym wydarzeniem objęło czasopismo ”Polski Traker”.

Zawodnicy – kierowcy DB Schenker z całej Polski, walczyli o punkty w czterech konkurencjach:

 • test z przepisów drogowych
 • jazda ”na kropelkę” w ruchu drogowym
 • plac manewrowy
 • udzielanie pierwszej pomocy

Wydarzenie było urozmaicone profesjonalnymi pokazami udzielania pierwszej pomocy oraz samoobrony w przypadku napadu na kierowcę.

Na wydarzenie organizowane rok wcześniej zaprosiliśmy również dzieci i rodziny naszych kierowców. Przygotowaliśmy dla nich wiele edukacyjnych atrakcji, w tym miasteczko ruchu drogowego i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Co roku organizujemy Mistrzostwa z Bezpiecznej i Ekonomicznej Jazdy

Tworzymy sieć zielonych terminali

Świadczymy usługi w oparciu o 17 terminali przeładunkowych w pobliżu największych miast na terenie całej Polski. Terminale integruje ze sobą sieć regularnych, codziennych połączeń samochodowych. Dzięki temu towary naszych klientów szybko trafiają na sklepowe półki i linie produkcyjne. Dodatkowo prowadzimy dedykowane projekty logistyczne w 12 magazynach logistycznych.

Nowoczesne i ergonomiczne terminale

zlokalizowane w pobliżu dróg ekspresowych i autostrad stanowią ważny element w naszej krajowej i europejskiej sieci dystrybucyjnej. Wpływają na jakość, efektywność i bezpieczeństwo naszej pracy.

W 2014 roku otworzyliśmy pierwszy najbardziej ekologiczny terminal logistyczny w Polsce dla Oddziału Białystok.

Terminal pomyślnie przeszedł proces weryfikacji pod kątem środowiskowym i komfortu użytkowania. W efekcie uzyskał międzynarodowy certyfikat BREEAM przyznawany budynkom przyjaznym środowisku. Jest to pierwszy w Polsce terminal cross-dockingowy z takim certyfikatem.

Kolejne inwestycje tworzone są na jego wzór. I tak w 2016 roku otworzyliśmy dwa ekologiczne terminale – dla Zielonej Góry oraz Olsztyna.

Zastosowaliśmy w nich rozwiązania spełniające najwyższe normy pod względem oszczędności energii, redukcji emisji CO2, efektywnej gospodarki wodnej i cieplnej. Są to m.in. lampy LED-owe i solarne, kolektory słoneczne podgrzewające wodę użytkową, zbiorniki na deszczówkę. W halach zostały zamontowane urządzania grzewczo-wentylacyjne pozwalające na odzysk ciepła. Specjalne piece kondensacyjne to najbardziej ekologiczne rozwiązania tego typu na rynku.

Nowe terminale zostały zlokalizowane z dala od centrów miast

Mamy świadomość naszego wpływu na lokalne społeczności i naszych sąsiadów. W poprzednich latach przenieśliśmy pod miasta także terminale w oddziale Kraków, Gdynia i Rzeszów. W najbliższych latach planujemy kolejne takie inwestycje. Przeniesienie obiektów na przedmieścia, zmniejsza poziom zanieczyszczenia powietrza, natężenie ruchu i obniża poziom hałasu w miastach.

Wspieramy też gminy i ich mieszkańców tam gdzie możemy i jest to potrzebne np. przy okazji budowy olsztyńskiego terminalu w gminie Stawiguda zainwestowaliśmy w budowę lokalnej infrastruktury kanalizacji deszczowej, do której mogą przyłączać się mieszkańcy gminy.

Również nasza siedziba główna – Biuro Zarządu, mieści się w jednym z najbardziej ekologicznych budynków biurowych w Warszawie. Business Garden Warszawa przy ul. Żwirki i Wigury 18, posiada Certyfikat LEED. Zastosowano energooszczędny system oświetlenia i wentylacji, system gospodarowania wodą deszczową. Wbudowane są ”zielone” dachy i liczne udogodnienia m.in. dla rowerzystów.

Szanujemy przyrodę

Nasze nowe centrum pod Olsztynem, jest obiektem, który zasługuje na miano przyjaznego środowisku, nie tylko ze względu na zastosowane w nim proekologiczne rozwiązania. W trakcie budowy na terenie inwestycji znaleziono siedlisko żab.

37 żab znalazło nowy dom

Decyzja o znalezieniu nowego domu dla zwierząt była dla nas naturalna i oczywista. Inwestycja została objęta nadzorem przyrodniczym, a teren wokół zyskał specjalne ochronne ogrodzenie.

Zaangażowaliśmy specjalistyczną firmę do przeniesienia wszystkich zwierząt. Zakopane zostały tzw. pułapki żywołowne na płazy i gady. Miały one perforowane dno w celu umożliwienia odsiąkania wody deszczowej oraz wypełnione były częściami roślin, by schwytanym zwierzętom zapewnić schronienie. Pułapki były kontrolowane kilka razy dziennie.

W ten sposób przenieśliśmy:

 • 37

  żab
 • 6

  traszek grzebieniastych
 • 3

  grzebuszki ziemne
 • 3

  traszki zwyczajne

 • 1

  padalca zwyczajnego

Wszystkie zwierzęta zostały przeniesione z terenu budowy do podobnych przyrodniczo obszarów. Na terenie inwestycji pozostawiono ogrodzenie, aby uniknąć ponownego zasiedlenia przez płazy i gady. Sprawozdanie i pełna dokumentacja z przedsięwzięcia została przekazana Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Wiemy ile zużywamy surowców

Monitorowanie poziomu zużycia surowców i mediów stanowi nieodłączny element naszego systemu zarządzania środowiskowego. Dzięki odpowiednim narzędziom (system TORCH) gromadzimy i monitorujemy dane w wymiarze globalnym, jak i na poziomie konkretnej lokalizacji.

Poprzez analizę Kluczowych Wskaźników Efektywności, wbudowanych w system TORCH, mamy możliwość oceny efektywności energetycznej budynków na podstawie osiągniętego poziomu emisji CO2 w danym okresie.

Stale dążymy do redukcji zużycia surowców i mediów, mając na względzie nie tylko aspekt ekonomiczny, ale przede wszystkim zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

na poziomie 5%

corocznie ustalany jest cel redukcji zużycia surowców i mediów. Zachęcamy pracowników do innowacyjności także w tym obszarze. W specjalnym programie promującym innowacyjność wyodrębniliśmy kategorię dot. Eko – KAIZENÓW.

Stale dążymy do minimalizacji emisji dwutlenku węgla w naszych obiektach. Ogólny trend zużycia energii w firmie jest malejący. Energię kupujemy lokalnie od lokalnych dostawców – firm energetycznych. Nie wiemy czy jest to energia pochodząca z odnawialnych źródeł. Stopniowo wycofujemy gazowe wózki widłowe na rzecz wózków elektrycznych. Są one bezpieczniejsze dla pracowników, jednak trzeba mieć na uwadze ryzyko wzrostu zużycia energii elektrycznej. Wiąże się to również ze wzrostem zużycia wody niezbędnej do chłodzenia akumulatorowni.

Jak oszczędzamy surowce w naszych terminalach i magazynach logistycznych:

 • zakup kurtyn paskowych do bram załadunkowych, które zapobiegają odpływowi ciepła z terminali
 • zmniejszenie ilości zużycia wypełniacza do pakowania przesyłek
 • redukcja dokumentów papierowych, wprowadzanie rozwiązań on-line
 • podzielenie magazynu na strefy oświetlenia - po zakończeniu pracy w danym obszarze (np. w danej strefie regałów) można w nim wyłączyć oświetlenie
 • wymiana oświetlenia na ledowe
 • montaż czujników ruchu
 • eko-meble w magazynach logistycznych z palet.
78% naszych odpadów poddajemy recyclingowi!

W 2015 r. została przeprowadzona szczegółowa analiza kosztowa  gospodarki odpadowej dla całej spółki. W jej wyniku zmieniliśmy system zarządzania odpadami, przechodząc na współpracę z jednym, centralnym dostawcą usług - Organizacją Odzysku Opakowań. Dzięki temu nasze odpady poddawane są recyklingowi w większym stopniu. To oczywista korzyść dla środowiska, ale także finansowa, ponieważ odpady do recyklingu są sprzedawane.

Ekousługi

Wiemy, że ograniczenie emisji spalin w logistyce jest niezbędne dla wspólnego dobra. Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem.

Stworzyliśmy systemy logistyczne pozwalające na optymalizację łańcuchów dostaw naszych klientów. Potrafimy łączyć różne rodzaje transportu w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć zużycie energii, a tym samym emisję CO2.

 • Transport kolejowy - mamy pociąg do ograniczania CO2

  W porównaniu do transportu samochodowego kolej emituje od 60 do 80% mniej dwutlenku węgla. W transporcie intermodalnym najdłuższy odcinek zaplanowanej trasy pokonywany jest pociągiem, a transport wstępny i końcowy realizowany jest ciężarówkami. W ten sposób docieramy do najdalszych zakątków Europy i Azji, zapewniając naszym klientom wygodę transportu od drzwi do drzwi, nawet jeśli nie posiadają własnych bocznic kolejowych. Transport intermodalny pozwala zredukować emisję CO2 średnio o 60%.

 • Transport drogowy – wybierz z nami EKOdrogę

  Robimy wszystko, żeby nasze ciężarówki nie woziły powietrza. Tak planujemy trasy, aby minimalizować liczbę pustych samochodów na drogach. Dbamy o wypełnienie pojazdów. Żeby najefektywniej wykorzystać powierzchnię ciężarówki, przesyłki wielu producentów na tej samej trasie przewozimy w jednym transporcie. Dzięki temu nie tylko zmniejszamy jednostkowe koszty transportu, ale również znacząco ograniczamy poziom emisji spalin. Modernizujemy naszą flotę pojazdów. Chcemy, aby wszystkie samochody spełniały najwyższe wymagania norm EURO. Uczymy kierowców, jak jeździć ekonomicznie i ekologicznie.

 • Transport oceaniczny – obieramy kurs na niższe emisje CO2

  Emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę towarów transportowanych drogą oceaniczną jest stosunkowo niska. Odpowiednia prędkość statku wpływa na redukcję zużycia paliwa i ograniczenie emisji spalin. Współpracujemy z najlepszymi armatorami, aby dodatkowo redukować emisję CO2.

 • Transport lotniczy – lecimy na EKO

  Transport lotniczy również pozwala zmniejszyć emisję CO2 pod warunkiem, że przeloty na krótkich odcinkach zastąpią samochody. Towary naszych klientów transportujemy samolotami do tzw. gateways, czyli naszych terminali w największych portach lotniczych świata, a potem przesyłki dowozimy ciężarówkami. Dzięki temu redukujemy emisję spalin nawet do 90%.

  DB SCHENKERskybrigde to transport łączący szybkość przewozów lotniczych z ekologią rejsów oceanicznych. Efekt dla niektórych jest zaskakujący: niższe koszty i zmniejszenie emisji CO2 nawet o 50% w stosunku do transportu wyłącznie drogę lotniczą.

 • Logistyka magazynowa – stawiamy na EKO

  Optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej to zbyt mało. Najnowsze systemy izolacji termicznej, montaż paneli słonecznych czy systemów utylizacji deszczówki to tylko niektóre proekologiczne rozwiązania stosowane we współczesnym budownictwie. Oferujemy naszym klientom powierzchnie magazynowe w nowoczesnych parkach logistycznych spełniających najwyższe wymogi bezpieczeństwa i standardy ochrony środowiska.

 • ECOmonitoring w terminalach cross-dockingowych

  Specjaliści ds. Ekologii monitorują dane środowiskowe dotyczące zużycia wody, energii, generowania odpadów i emisji CO2 we wszystkich naszych obiektach. Dzięki temu możemy analizować efektywność środowiskową naszych terminali.

EKOkalkulator

Zaprojektuj swój globalny EKOłańcuch dostaw

W prosty sposób można zobaczyć emisję CO2 przesyłki i porównać jak się ona zmienia przy użyciu różnych środków transportu.

Współpracując ze środowiskiem naukowym stworzyliśmy EKOkalkulator (EcoTransIT World). W naszym EKOkalkulatorze uwzględniając trasę, rodzaj transportu i wagę przesyłki, podajemy informację o szacowanej ilości wytworzonej energii oraz emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów, dwutlenku siarki i pyłów.

EKOkalkulator pozwala zwiększyć wiedzę w zakresie:

 • szacowanego wpływu na środowisko, począwszy od pojedynczej przesyłki, kończąc na całym łańcuchu dostaw
 • porównania wpływu różnych gałęzi transportu na środowisko naturalne, nawet przy wykorzystaniu kilku rodzajów transportu dla jednej przesyłki
 • danych dotyczących monitorowania emisji koniecznych do spełnienia wymogów EMA, ISO 14001.

eSchenker

Oferujemy naszym klientom kompletny proces obsługi wspomagany przez e-serwisy, czyli zestaw narzędzi online. Dzięki temu przyspieszamy proces i zmniejszamy zużycie papieru.

 • 51%

  wykorzystanie e–faktury przez klientów w transporcie krajowym w 2016 r. oraz 48,4% w 2015 r.

 • 36%

  wykorzystanie e-faktury przez klientów w transporcie międzynarodowym w 2016 r. oraz 32,5% w 2015 r.

Wspieramy naszych klientów w ich polityce środowiskowej oferując im e-fakturę.

DB Schenker oferuje przewoźnikom platformę Drive4Schenker.

Dzięki niej planowanie transportów jest łatwiejsze. Rozwiązanie daje szansę przewoźnikom na szybsze i efektywniejsze pozyskiwanie ładunków do transportu z całej Europy, a to wpływa na zminimalizowanie przejazdów na pusto. Narzędzie to przynosi więc korzyści nie tylko ekonomiczne, ale również z perspektywy środowiskowej. Ponadto ułatwia dostęp do informacji o przesyłce, a także umożliwia przesyłanie danych za pomocą smartfonów.

Oceń raport

Schowek

Masz 0 strony w schowku.

Poprzednie raporty